In de jaarstukken 2017 van het Zeeuws Museum vindt u een toelichting op de cijfers van het afgelopen jaar en de begroting van 2018. In de jaarstukken wordt verder informatie verstrekt over de bezoldiging van de directeur en Raad van Toezicht. 

Het bezoldigingsbeleid van het Zeeuws Museum past bij het karakter van de instelling en stemt overeen met wettelijke voorschriften (Wet Normering Topinkomens) en/of subsidievoorwaarden. Binnen het kader van dat bezoldigingsbeleid bepaalt de Raad van Toezicht de bezoldiging van de directeur. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en reiskosten worden op declaratiebasis vergoed. Voor directeur en medewerkers is de CAO provincie Zeeland van toepassing.