Het Zeeuws Museum, gevestigd in de prachtige Abdij in het centrum van Middelburg, heeft een grote nationale en internationale reputatie opgebouwd waarbij de uiteenlopende collectie centraal staat in vernieuwende tentoonstellingen die altijd een relatie hebben met het hier en nu. Dynamiek, klantgerichtheid en projectmatig werken kenmerken de organisatie. De Zeeuwse Museumstichting is per 1 februari 2019 op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht.

Vacature: Lid Raad van Toezicht 
profiel: financieel

De Zeeuwse Museumstichting
De Zeeuwse Museumstichting heeft tot doel de instandhouding en het beheer van een provinciaal kernmuseum, waarin een beeld wordt gegeven van de ontwikkeling, geschiedenis, kunst en cultuur van Zeeland, van de vroegste tijden tot heden en de toekomst (in ruime zin).

De Zeeuwse Museumstichting wordt bestuurd door een directeur/bestuurder. Een Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. Uitgangspunt is het Raad van Toezichtmodel conform de Code Cultural Governance. In de statuten van de stichting zijn de principes uit de code overgenomen, zij bepalen de scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen bestuurder en toezichthouder. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de stichting en zichzelf. De directeur/bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden, op voordracht van de Raad en gehoord hebbende de directeur/bestuurder, benoemd door het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland.

De Raad van Toezicht heeft naast het algemeen toezicht houden en advies ook een aantal jaarlijks terugkerende taken en/of bevoegdheden:
• Het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarverslag, het jaarplan en de begroting;
• De Raad van Toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk;
• De Raad van Toezicht legt haar taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar;
• Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant;
• Het bevorderen van het belang van de organisatie door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de organisatie zonder daarbij de rol van de bestuurder over te nemen.

Strategische thema’s en ontwikkelingen voor de komende jaren voor de Raad van Toezicht en de Directeur zijn het ontwikkelen en uitbouwen van cultureel ondernemerschap en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het museum, zodat het museum ook in economisch onzekere tijden zijn kerntaken naar behoren en met ambitie kan blijven uitvoeren.

Samenstelling en profielschets Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Zeeuwse Museumstichting bestaat uit 5 leden, inclusief de voorzitter. Bij het opstellen van een voordracht wordt een profielschets gehanteerd, waarin de meest gewenste deskundigheden en andere kwalificaties zijn opgenomen.

Diversiteit
Het Zeeuws Museum ambieert een brede diversiteit in het team, de activiteiten, de partners en in publieksbereik en nodigt daarom nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren.
Voor het geheel van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over gender, leeftijd en (inter-)nationale/lokale achtergrond. Bij de samenstelling wordt tevens rekening gehouden met specifieke deskundigheden, zodat kennis op het gebied van erfgoed, financieel, economisch en politiek/bestuurlijk gebied en op het terrein van publiciteit en marketing vertegenwoordigd zijn. Bij voorkeur heeft één van de leden een netwerk in de (inter)nationale museumwereld. Eén van de leden wordt geacht expliciet het vertrouwen te genieten van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), waarvan de collectie aan de basis ligt van het Zeeuws Museum. De Raad van Toezicht werkt met een auditcommissie.

Vacature
De Zeeuwse Museumstichting zoekt per 1 februari 2019  een toezichthouder met het profiel financiële zaken voor not-for-profit organisaties. Het betreft een onbezoldigde functie.

Algemene profieleisen leden Raad van Toezicht
• Beschikken over een academisch denk- en werkniveau;
• Beschikken over ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in een complexe omgeving;
• Kunnen denken en werken op strategisch niveau en vanuit een zekere distantie kunnen analyseren van ontwikkelingen;
• Ervaring met toezichthouden; kennis van (cultural) governance;
• Beschikken over affiniteit met en inzicht in de culturele sector;
• Beschikken over affiniteit met de doelstelling en de grondslag van de stichting;
• Tijd en energie ter beschikking kunnen en willen stellen voor de werkzaamheden van de Raad van Toezicht;
• Beschikken over actieve maatschappelijke betrokkenheid en aantoonbare maatschappelijke contacten ('netwerker');
• Nastreven van strikte onafhankelijkheid;
• Beschikken over een goede balans tussen betrokkenheid en distantie;
• Integriteit;
• Verantwoordelijkheidsgevoel;
• Beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Aanspreekbaar zijn en feedback kunnen geven en ontvangen;
• Beschikt over adviesvaardigheden om rol als sparringpartner richting bestuur en organisatie goed vorm te geven.
• Collegiaal kunnen en willen functioneren in een team;
• Genieten van het vertrouwen van de stichting en van de overige raadsleden;
• Beschikken over onbesproken maatschappelijk gedrag.

Specifieke eisen Lid Raad van Toezicht, profiel: financieel (in het bijzonder voor not-for-profit organisaties):
Met de invulling van deze vacature moet aan de volgende eisen voldaan worden:
• Een financieel economische en/of accountancy achtergrond (opleiding en werkervaring);
• Visie en zicht op de ontwikkelingen op het gebied van financiën van not-for-profit organisaties.

Reactie en vragen:
Uw sollicitatie (motivatie en cv) kunt u tot en met zondag 2 december 2018 richten aan Mevrouw M. van Zuilen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Zeeuwse Museumstichting. Ook voor vragen over de vacature en procedure kunt u contact met haar opnemen. Reageren kan alleen per email via vacature@zeeuwsmuseum.nl, o.v.v. vacature Lid RvT.

Procedure
Een selectiecommissie bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht verricht de voorselectie en draagt potentieel geschikte kandidaten voor deze vacature voor aan de voltallige Raad van Toezicht. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor het voeren van een gesprek met de selectiecommissie. De selectiecommissie doet vervolgens een voordracht aan de Raad van Toezicht. Het nieuw te benoemen lid van de Raad van Toezicht wordt, op voordracht van de zittende Raad van Toezicht en gehoord hebbende de directeur/bestuurder, benoemd door het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland.