De Zeeuwse Museumstichting wordt bestuurd door een directeur/bestuurder. Een Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. Uitgangspunt is het Raad van Toezichtmodel conform de Code Cultural Governance die in 2006 is gepubliceerd. In de statuten van de stichting zijn de principes uit de code overgenomen, zij bepalen de scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen bestuurder en toezichthouder. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de stichting. De directeur/bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden, op voordracht van de Raad en gehoord hebbende de directeur/bestuurder, benoemd door het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland.

SAMENSTELLING EN PROFIELSCHETS

De Raad van Toezicht van de Zeeuwse Museumstichting bestaat uit zeven leden, inclusief de voorzitter. Bij het opstellen van een voordracht wordt een profielschets gehanteerd, waarin de meest gewenste deskundigheden en andere kwalificaties zijn opgenomen. Voor het geheel van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over man/vrouw, leeftijd en (inter)nationale/lokale achtergrond. Eén van de leden wordt geacht expliciet het vertrouwen te genieten van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Hun collectie vormt immers de basis van die van het Zeeuws Museum.

De Raad van Toezicht streeft naar specifieke deskundigheden op wetenschappelijk, artistiek, financieel, economisch en politiek/bestuurlijk gebied en op het terrein van publiciteit en marketing. Bij voorkeur heeft één van de leden een netwerk in de (inter)nationale museumwereld.

MEVROUW M. (MIRJAM) VAN ZUILEN

Voorzitter
Hoofd Marketing & Communicatie ADRZ (Admiraal de Ruyter Ziekenhuis)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
 • Lid Raad van Toezicht Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen
 • Lid Raad van Toezicht ZB (Planbureau en Bibliotheek van Zeeland)

DE HEER DRS. C. (COEN) VAN DER WEL

Lid , financiële commissie
CFO Roompot Group

DE HEER DRS. B. (BOB) J. CREZEE

Lid, financiële commissie
Senior docent Management en studentendecaan, Reinwardt Academie

Nevenfuncties:

 • Vertrouwenspersoon Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Voorzitter bestuur stichting Lokaal Erfgoed (Alkmaar)
 • Vicevoorzitter bestuur Zandvoorts Museum

MEVROUW DR. F. (FRANCIEN) PETIET 

Lid
Senior Beleidsmedewerker Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
 • Redactielid en secretaris van de Commissie tot de Redactie van Archief en Werken van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
 • Lid van de Hurgronje-onderzoeksgroep van prof. dr. Arjan van Dixhoorn

DE HEER MR. A. J. (ARJEN) MEEUWSEN

Vice-voorzitter
Bedrijfscontactfunctionaris gemeente Reimerswaal

Nevenfuncties: 

 • Buurtbemiddelaar Stichting Welzijn Middelburg
 • Eigenaar Meeuwsen Mediation  

Reglement Raad van Toezicht

Directiereglement