Financiële bijdrages, groot of klein, zijn zeer welkom evenals bijzondere aanvullingen op onze collectie. Conservatie en beheer van collectie kost veel tijd en geld. Het Zeeuws Museum behoudt daarom het recht uw roerende schenkingen niet te accepteren. Ook in die gevallen waarderen wij uw steun en aanbod bijzonder.

mogelijkheden Schenken geld

 • Eenmalig of periodiek middels een overeenkomst of notariële akte. Bij een periodieke schenking is het belastingvoordeel meestal het grootst.
 • Een eigen fonds oprichten. Vanaf een schenking van €50.000 kunt u zowel de doelstelling als de naam van het fonds zelf bepalen. U wordt uiteraard persoonlijk betrokken bij de besteding van uw fonds.

mogelijkheden schenken object

 • Een object schenken of erfbelasting voldoen via het schenken van een (kunst)object. Het team Collectie van het Zeeuws Museum beoordeelt of een object aan de gestelde voorwaarden voldoet.
 • Indien u een (kunst)historisch object in uw bezit heeft en dit graag een plek wil geven in het Zeeuws Museum kunt u contact opnemen.

NALATEN

U kunt het Zeeuws Museum in uw testament opnemen. Bijvoorbeeld door:

 • Een erfstelling: een deel van uw nalatenschap wordt toegekend aan het Zeeuws Museum.
 • Een legaat: een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit uw nalatenschap wordt toegekend aan het Zeeuws Museum.
 • Een fonds op naam: vanaf €50.000 kunt u ook een eigen fonds oprichten uit uw nalatenschap.
 • Het Zeeuws Museum als erfgenaam te benoemen en te bepalen dat het museum (een deel van) uw erfstelling toekent aan uw eigen opgerichte fonds. Hierbij kunt u de verplichting stellen dat het Zeeuws Museum tevens uitkeert aan derden.

Procedure legaatstelling

Indien u bijzondere objecten wilt nalaten aan het Zeeuws Museum is het goed om te weten dat u dit dient op te nemen in uw testament of via een codicil dat u toevoegt aan uw testament. Dit codicil dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • het dient handgeschreven te zijn door degene die het legateert;
 • het moet voorzien van een dagtekening; d.w.z. er moet een datum op staan wanneer het opgesteld is;
 • het moet voorzien zijn van de handtekening van degene die het legateert;
 • de stukken die gelegateerd worden dienen specifiek benoemd te zijn.
 • het originele codicil dient naar de notaris die het testament beheert gezonden te worden; een kopie hiervan bewaart u bij uw eigen afschrift van het testament; eventueel een extra kopie van het codicil naar de begunstigde(n). 

Voorbeeld van een codicil

Informatie

Alle schenkingen kunnen worden overgemaakt naar:

NL57RABO0131178822 ten name van de Zeeuwse Museumstichting. Het KvKnummer is: 41113115.

Het Zeeuws Museum is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en uw schenking komt 100% ten goede aan het doel.

Als uw schenking is vastgelegd in een periodieke overeenkomst / akte is het RSIN (voorheen fiscaal nummer) van het Zeeuws Museum van belang. Dit is: 0029.17.956.

Voor meer informatie over schenken of nalaten kunt u contact opnemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen.