Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek aan het Zeeuws Museum. In verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus gelden tijdelijk aanvullende voorwaarden.
Met deze aanvullende voorwaarden voldoen zij aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid. U kunt deze richtlijnen vinden op onze pagina; 'Een veilig bezoek aan het Zeeuws Museum'.
Daar waar de aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de algemene voorwaarden gelden de aanvullende voorwaarden.

Download hier de algemene voorwaarden van het Zeeuws Museum
(8 pagina's PDF - Formaat - 105 kB).


Privacyverklaring Zeeuws Museum

In verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus gelden tijdelijk aanvullende privacy voorwaarden. Wij wijzen u erop dat wij indien wij daarom gevraagd worden persoonsgegevens van onze bezoekers door moeten geven aan de GGD. Met deze aanvullende privacy voorwaarden voldoen wij aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid. 

De missie van het Zeeuws Museum is het verbinden van nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. Het Zeeuws Museum geeft een rijk beeld van de geschiedenis en de cultuur van Zeeland. Historische ontwikkelingen op uiteenlopende gebieden zoals werk, vrije tijd, geloof, wetenschap en kunst komen tot leven in onze collectie.

Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor wij u als individu kunnen identificeren. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw rechten respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring geven we u meer uitleg over het soort persoonsgegevens dat we verzamelen en waarom we dat doen, hoe we deze beveiligen en hoelang we deze verzamelen. Ook kunt u meer lezen over uw rechten en hoe u contact kunt opnemen. Dat willen we zo helder en eenvoudig mogelijk uitleggen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via info@zeeuwsmuseum.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij het bezoek aan ons museum, bruikleen of schenking van collectie en de aanschaf van producten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij kunnen, afhankelijk van uw relatie met het Zeeuws Museum en het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben onder andere de volgende gegevens van u verwerken:

 • NAW gegevens (evt. CV)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN
 • Foto’s
 • Gegevens over gedane donaties en geschonken collectie
 • Technische gegevens zoals IP-adres

Voor welke doeleinden gebruikt het Zeeuws Museum uw persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen gegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover wij reeds persoonsgegevens in ons bezit hebben, dan worden deze voor dezelfde doeleinden gebruikt.

Op basis van uw toestemming
Voor zover nodig zullen wij uw toestemming vragen, bijvoorbeeld voor het versturen van onze nieuwsbrief of om u marketingmateriaal te kunnen sturen via e-mail. U kunt uw toestemming daarvoor op elk gewenst moment intrekken via de gestuurde berichten. Bij bezoek aan onze website maken wij gebruik van cookies, deze kunt u zelf aanpassen via de instellingen.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Bijvoorbeeld om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites of om donaties of bruikleen te verwerken en het daarbij behorende relatiebeheer uit te voeren.

Noodzakelijke voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van het Zeeuws Museum
Bijvoorbeeld onze videoregistratie ter bescherming van onze collectie.  

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
In verband met de corona situatie wijzen wij u er op dat wij vanwege overheidsmaatregelen om uw gegevens gevraagd kunnen worden voor het door de GGD uit te voeren contactonderzoek. In verband hiermee zullen wij uw gegevens maximaal 3 weken bewaren. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens zullen wij u hierover informeren en wanneer nodig om toestemming vragen.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens die wij verwerken bewaren wij niet langer dan voor het doeleind noodzakelijk en/of conform wettelijke bepalingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zeeuwsmuseum.nl.
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om uw BSN én uw pasfoto op de kopie af te schermen.

Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons   

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring (juni 2020) van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.