Dankzij een stijging van de opbrengst uit entreegelden en hogere overige opbrengsten kon het boekjaar worden afgesloten met een licht positief resultaat van € 34.000. De liquiditeits- en vermogenspositie zijn per balansdatum gezond.

De kosten zijn lager dan vorig jaar, voornamelijk veroorzaakt door de realisatie van de presentatie Dit is Zeeland in 2017. De opbrengsten uit de entreegelden zijn hoger dan begroot. Dit komt door een hoger bezoekersaantal dan verwacht en een hogere gemiddelde opbrengst per bezoeker.

Per saldo werd € 618 onttrokken aan bestemmingsfondsen en -reserves. Een bedrag van € 34.189 kon aan de algemene reserve worden toegevoegd.

De organisatie heeft een gezonde basis, maar blijft in hoge mate afhankelijk van subsidies en fondsbijdragen. De komende jaren zal worden ingezet op een lichte stijging van de overige inkomsten, die noodzakelijk zijn voor een sluitende meerjarenbegroting op de langere termijn.

Lasten: 2018 werkelijk * €1.000 2018 begroot * €1.000 2017 werkelijk * €1.000
Personeel 1.616 1.626 1.561
Projecten 218 224 812
Huisvesting 1.272 1.274 1.369
Overige 468 460 553
3.574 3.584 4.295
Baten: 2018 Werkelijk * €1.000 2018 Begroot * €1.000 2017 Werkelijk * €1.000
Subsidies en bijdragen 3.121 3.121 3.229
Projecten 58 71 659
Entreegelden 227 236 196
Overige 202 180 227
3.608 3.608 4.311
Exploitatiesaldo 35 24 16

Het financieel verslag is afgeleid van de jaarrekening 2018 met goedkeurende controleverklaring van Rijkse Accountants.