Het boekjaar werd conform de begroting afgesloten met een licht positief resultaat van € 28.000. Dankzij de ontvangen steunbijdrage van de Provincie Zeeland vanwege de coronacrisis en de maatregelen die genomen zijn om kosten te besparen, is het boekjaar zonder tekort afgesloten. De liquiditeits- en vermogenspositie zijn per balansdatum gezond.

De totale kosten zijn vergelijkbaar aan die van vorig jaar. Als gevolg van de coronacrisis zijn de opbrengsten uit entreegelden nagenoeg gelijk aan die van 2020. Per saldo werd € 67.000 onttrokken aan bestemmingsfondsen en
-reserves en werd € 95.000 aan de algemene reserve toegevoegd.

De organisatie heeft een gezonde financiële basis, maar blijft in hoge mate afhankelijk van subsidies en fondsbijdragen. De verwachting is dat in 2022 en waarschijnlijk ook in 2023 de begroting onder druk zal komen staan als gevolg van de nasleep van de coronacrisis.

Samenvatting van de jaarrekening 2021:

Lasten: 2021 werkelijk * €1.000 2021 begroot * €1.000 2020 werkelijk * €1.000
Personeel 1.584 1.625 1.610
Projecten 238 250 216
Huisvesting 650 680 705
Overige 468 468 429
2.940 3.023 2.960
Baten: 2021 Werkelijk * €1.000 2021 Begroot * €1.000 2020 Werkelijk * €1.000
Subsidies en bijdragen 2.597 2.642 2.690
Projecten 93 99 30
Entreegelden 93 100 95
Overige 185 181 157
2.968 3.022 2.972
Exploitatiesaldo 28 -1 12

Het financieel verslag is afgeleid van de jaarrekening 2021 met goedkeurende controleverklaring van Rijkse Accountants.