De museumorganisatie zet zich op een (financieel) duurzame wijze in om de culturele missie te realiseren. Het bereiken van de doelstellingen vereist een bereidheid om risico's te nemen alsmede de eigen inkomsten te optimaliseren. Daarbij moeten meetbare doelen op artistiek, maatschappelijk en financieel gebied worden benoemd en prestaties gemeten en geëvalueerd. En ook hier staat verbinden vooraan; ondernemen doe je niet alleen.

ORGANISATIE

In 2015 is onderzocht hoe de dagelijkse praktijk van de medewerkers het best kan aansluiten bij de visie en strategie van het museum, zodat de talenten van de medewerkers nog beter tot bloei kunnen komen. Uiteraard heeft dit ook positieve effecten op de efficiency van de organisatie. Naar aanleiding van dit onderzoek is ervoor gekozen de organisatie in te richten met vier zelfsturende teams naast het managementteam. Het project heeft geleid tot verbeterde communicatie, meer zelfsturing en een optimistische toekomstvisie binnen de teams en tussen de teams onderling. In 2017 zijn de teams zelfstandiger gaan functioneren en zijn diverse trainingen gevolgd om de interne communicatie te versterken.
Het Zeeuws Museum heeft een klein team vaste medewerkers. Om wel volledig de taken te kunnen uitvoeren is er afgelopen jaar extra geïnvesteerd in het 'opleiden/instrueren' van een flexibele schil. Zodoende kan het museum een beroep doen op een effectieve ondersteuning van bijvoorbeeld afdelingen collectie, educatie en communicatie.

DUTCH DESIGN WEEK
Matching bezoekers tijdens de Dutch Design Week

Matching bezoekers tijdens de Dutch Design Week. De opstelling van Das Leben am Haverkamp trok volop belangstelling.

ZEEUWS MUSEUM ZAKELIJK

Het netwerk Zeeuws Museum Zakelijk is een community van maatschappelijk betrokken ondernemers, die geïnteresseerd zijn in de Zeeuwse cultuur. Het netwerk heeft als doelstelling financieel bij te dragen aan activiteiten van het Zeeuws Museum en het vergroten van draagvlak voor het museum in Zeeland. Het netwerk telt eind 2017 achttien deelnemers. Dankzij Zeeuws Museum Zakelijk is de professionalisering van de materialen van het project Zeeuws Museum in de school mogelijk gemaakt.

Met de hele museumorganisatie is deelgenomen aan het door het Ministerie van OCW gesubsidieerde programma Wijzer Werven. Bij het traject zijn ook de ambassadeurs, de Raad van Toezicht en de Vrienden van het museum betrokken. Met de technieken die in dit programma zijn geleerd zal in 2018 een plan worden gemaakt voor de verhoging van inkomsten uit de zakelijke markt en particuliere schenkingen.

ZEEUWSE MUSEA

Het Zeeuws Museum adviseert andere musea in Zeeland over museumzaken, beleid, etc. en draagt zo bij aan de professionalisering van de sector. In 2017 heeft het museum o.a. de Historische Scheepswerf C.A. Meerman en het Goese Lyceum ondersteund om hun samenwerking in het kader van het project HANDWERK te continueren. Daarnaast is de directeur van het Zeeuws Museum bestuurslid van de Vereniging Zeeuwse Musea en adviseur van het bestuur van het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen en Historisch Museum De Bevelanden in Goes.

ZEEUWSE ANKERS

Het Zeeuws Museum is partner van Zeeuwse Ankers en draagt zo bij aan zichtbaar en beleefbaar maken van Zeeland.

MUSEUM KIDSPROOF AWARD

Uitreiking van de Museumkidsproof Award. Foto Museumkids

Uitreiking van de Museumkidsproof Award
Foto Museumkids

RAAD VAN TOEZICHT

Het Zeeuws Museum wordt geëxploiteerd door de Zeeuwse Museumstichting. Deze stichting wordt bestuurd door directeur/bestuurder Marjan Ruiter. De toezichthoudende taken worden vervuld door de Raad van Toezicht. Bestuur en toezicht verhouden zich zoveel mogelijk tot elkaar conform het Raad-van-Toezicht-model, zoals dat is beschreven in de Governance Code Cultuur uit 2013.
Deze Code wordt door de Raad van Toezicht als richtlijn gebruikt bij het evalueren van zijn werkzaamheden en de samenwerking tussen directeur en toezichthouder. De in de Code beschreven principes en best practices worden toegepast.
In de praktijk betekent dit dat de directeur/bestuurder verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het museum. De Raad van Toezicht stelt de begroting en de jaarrekening vast en ziet toe op de wijze waarop de directeur/bestuurder gestalte geeft aan het realiseren van de doelstellingen van het museum. De directeur/bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door Gedeputeerde Staten van Zeeland, op voordracht van de zittende Raad en met inspraak van de bestuurder.

In 2017 vergadert de Raad van Toezicht vier keer. Bovendien komt de Raad meerdere malen bijeen om met de directeur/bestuurder op informele wijze overleg te voeren over uiteenlopende onderwerpen. De Raad wordt door de bestuurder/directeur regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken in het museum. De Raad bespreekt met de directie de plannen die het museum ontwikkelt op inhoudelijk en financieel gebied. Regelmatig wordt een beroep gedaan op de expertise van individuele raadsleden.

De Raad van Toezicht kent één commissie: de auditcommissie. De auditcommissie komt jaarlijks twee tot drie maal bijeen.
De voorzitter van de Raad van Toezicht plus een lid voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder en doen, indien daartoe aanleiding is, voorstellen aan de Raad inzake de honorering van de directeur.

De Raad van Toezicht van het Zeeuws Museum bestaat uit zes leden inclusief de voorzitter. Bij het opstellen van een voordracht voor een nieuw lid gaat de Raad uit van een profielschets waarin de meest gewenste deskundigheden en andere kwalificaties zijn opgenomen.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2017:

Mirjam van Zuilen - voorzitter (aangetreden als voorzitter per 01-01-2017)
Hoofd Marketing & Communicatie Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Walcheren/Noord Beveland
 • Lid Raad van Toezicht Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen
 • Lid Raad van Toezicht ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Arjen Meeuwsen - vicevoorzitter
Bedrijfscontactfunctionaris gemeente Reimerswaal
Nevenfuncties:

 • Buurtbemiddelaar Stichting Welzijn Middelburg
 • Eigenaar Meeuwsen Mediation

Coen van der Wel - lid (financiële commissie)
CFO Roompot Group

Bob Crezee - lid (financiële commissie)
Senior docent Management en studentendecaan, Reinwardt Academie
Nevenfuncties:

 • Vertrouwenspersoon Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Voorzitter bestuur stichting Lokaal Erfgoed (Alkmaar)
 • Vicevoorzitter bestuur Zandvoorts Museum

Carin Reinders – lid (afgetreden per 31/12/2017)
Directeur-bestuurder CODA, Apeldoorn
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Mode met een Missie, Arnhem
 • Voorzitter Programmaraad Nederlandse Museum Vereniging, Amsterdam
 • Lid stuurgroep Huis van het Boek, Den Haag
 • Lid flexibele schil BMC (Cultuur en Erfgoedteam)
 • Voorzitter Stichting Projectkoren Zutphen

Francien Petiet - lid
Senior beleidsmedewerker Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
 • Redactielid en secretaris van de Commissie tot de Redactie van Archief en Werken van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
 • Lid van de Hurgronje-onderzoeksgroep van prof. dr. Arjan van Dixhoorn

Opbouw van en ... kussende bezoekers tijdens de Dutch Design Week

Opbouw van en ... kussende bezoekers tijdens de Dutch Design Week

Medewerkers

 • Mike van den Berge – suppoost
 • Joëlle Bouwense (tot 1 maart) – suppoost
 • Leroy de Bruijn – suppoost
 • Marcel de Dreu – suppoost
 • Hilde Hopmans – medewerker educatie
 • Marijke Gunter – medewerker P&O (gedetacheerd vanuit SCEZ)
 • Marissa Huissen - suppoost (gedetacheerd vanuit DeltaSafe)
 • Dineke Joziasse – secretaresse
 • Ina Kole – medewerker registratie
 • Raymond van Kralingen – suppoost
 • Yvette Lardinois – medewerker marketing en communicatie
 • Ron Leeuwenburg – depotbeheerder/technisch medewerker collectie
 • Karina Leijnse – collectiebeheerder/ tentoonstellingsmaker
 • Mieke Maris – administratief medewerker
 • Nathalie van Ooijen – office manager /(project)-secretaresse
 • Cindy van Oorschot – secretaresse
 • Maaike Ritsema – medewerker marketing en communicatie
 • Marleen Rozenbrand (tot 1 augustus) – medewerker educatie
 • Marjan Ruiter – directeur
 • Caroline van Santen – conservator
 • Henk Scheffer – gebouwbeheer (gedetacheerd vanuit Koch Adviesgroep)
 • Lieke Snellen (tot 1 december) – projectcoördinator
 • Wendy Steunebrink – financiële administratie
 • Claudia Urru – hoofd bedrijfsvoering
 • Romeo Vermuë – suppoost
 • Ivo van Werkhoven – tentoonstellingsmaker
 • Dorine Zelders – medewerker educatie
 • Els van Zweeden – floormanager

Rondleiders/ museumdocenten

 • Jessica van Dierendonck
 • Joop Dijkstra
 • Ad van der Jagt
 • Sabine Jeitler
 • Karin Kappert
 • Eva Langerak
 • Ada Lilipaly
 • Maria de Milliano
 • Evelijn Schaalje
 • Johanna Schroevers
 • Andrien Smeels

Vrijwilligers

 • Ina van Asperen
 • Jan Piet Bekker
 • Wilma Bielok
 • Marja Boland
 • Gery Boneschansker
 • Anita Bornkamp
 • Mark Bosselaers
 • Corrie Bouwens
 • Loes van Boven
 • Monique Brassé (tot september)
 • Linda van Dijke
 • Joke Dissel
 • Ida Doorenweerd
 • Carry Duyser
 • Mia Elmont (tot april)
 • Aagje Feldbrugge
 • Marianne Gossije
 • Wietske Habets (tot februari)
 • Gerard Heerebout
 • Katie Heyning
 • Ria D’Hont
 • Cora Jebbink
 • Karel Jan Kerckhaert
 • Marijke Kieboom
 • Rinie Kloosterman
 • Ria Kruse
 • Riky Lievendag
 • Hester Loeff
 • Kerstin Martens
 • Loes Müller
 • Freddy van Nieulande
 • Herman Nijhuis
 • Caroline Pijnenburg
 • Riet Plantefeber
 • Ineke Raas
 • Corry Rasenberg
 • Janet van Renterghem
 • Coby Severiens
 • Elsa Westland
 • Nina Wille

ZM JONG

 • Kim Knuijt
 • Juliëtte Meeuwsen
 • Joy Schroevers
 • Jenny Schroevers