2017 stond vooral in het teken van de inrichting van de presentatie Dit is Zeeland, die dankzij de bijdrage van de BankGiro Loterij kon worden gerealiseerd. Met het programma Zeeuws museum op locatie waren wij daarnaast aanwezig op scholen, markten en beurzen. Dankzij deze programmering op locatie en de diverse marketingacties kon, ondanks dat een deel van het museum tot mei gesloten was, een groei van de bezoekcijfers worden gerealiseerd.

Het boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat van € 16.249. In de begroting was rekening gehouden met een tekort van € 5.268, maar door een aantal meevallers en besparingen kon het tekort worden beperkt. De liquiditeits- en vermogenspositie zijn per balansdatum gezond.

De kosten zijn lager dan begroot, doordat de projectlasten lager zijn. De projectbaten zijn hierdoor ook lager, waardoor de gevolgen voor de totale begroting gering zijn.

De inkomsten uit entreegelden zijn hoger dan begroot, door een hoger bezoekersaantal dan verwacht en een hogere gemiddelde opbrengst per bezoeker.

Per saldo werd € 134.107 onttrokken aan bestemmingsreserves en € 150.355 aan de algemene reserve toegevoegd.

De organisatie heeft een gezonde basis, maar blijft in hoge mate afhankelijk van subsidies en fondsbijdragen. De komende jaren zal worden ingezet op een lichte stijging van de overige inkomsten, die noodzakelijk zijn voor een sluitende meerjarenbegroting op de langere termijn.

Lasten: 2017 werkelijk * €1.000 2017 begroot * €1.000 2016 werkelijk * €1.000
Personeel 1.561 1.564 1.573
Projecten 812 908 432
Huisvesting 1.369 1.354 1.312
Overige 553 558 552
4.295 4.384 3.869
Baten: 2017 Werkelijk * €1.000 2017 Begroot * €1.000 2016 Werkelijk * €1.000
Subsidies en bijdragen 3.229 3.248 3.153
Projecten 659 758 287
Entreegelden 196 175 165
Overige 227 198 222
4.311 4.379 3.828
Exploitatiesaldo 16 -5 41-

Het financieel verslag is afgeleid van de jaarrekening 2017 met goedkeurende controleverklaring van Deloitte.

Oprollen van een wandtapijt tijdens voorbereiding op Dit is Zeeland

Oprollen van een wandtapijt tijdens de voorbereiding op Dit is Zeeland.